Regler för kunskapsprovet. Provet görs på Trafikverkets förarprovskontor.

1 § Den sökande ska ha de kunskaper och insikter som krävs för att förstå hur man kör i trafik på en för miljön och trafiksäkerheten acceptabel nivå.
Sådana kunskaper och insikter ska omfatta de regler som gäller för förare och fordon samt vad som gäller i olika trafikmiljöer och trafiksituationer, samspelet med andra trafikanter och personliga förutsättningar.

2 § Frågorna i kunskapsprovet fördelas på fem områden:
1. fordonskännedom/manövrering,
2. miljö,
3. trafiksäkerhet,
4. trafikregler, och
5. personliga förutsättningar.

3 § Kunskapsprovet består av 65 frågor. Därutöver finns i provet 5 frågor för utvärdering (testfrågor). Svaren på testfrågorna ska inte räknas in i resultatet. För godkänt resultat på provet krävs att sökanden uppnår minst 52 rätta svar.

4 § Tiden för ett skriftligt prov ska vara högst 50 minuter.

5 § Ansökan om att få avlägga ett muntligt prov ska göras hos Trafikverketföre beställningen av tid för provet på en blankett som Trafikverket har fast-ställt.

6 § Ett prov ska vara muntligt om sökanden styrker påtagliga läs- och skrivsvårigheter eller är allvarligt hörsel- eller talskadad. Trafikverket ska vid behov anlita tolk.
Ett prov ska även vara muntligt om sökanden inte kan läsa det svenska språket. Vid sådant prov ska Trafikverket vid behov anlita tolk. Om tolk inte kan anskaffas på den ort där sökanden avser att avlägga provet ska provet förläggas till en ort där tolk finns att tillgå.

7 § Tiden för ett muntligt prov ska vara högst 90 minuter.

8 § Ansökan om att få förlängd provtid ska göras hos Trafikverket före beställningen av tid för provet på en blankett som Trafikverket har fastställt.

9 § Tiden för kunskapsprovet kan förlängas med 50 % av provtiden om det finns särskilda skäl.

10 § Tillgodoräknande att ett godkänt kunskapsprov får inte göras om mer än ett år har förflutit från dagen för provet.